MECANISME DE REPLICACIÓ DEL VIRUS.

REPLICACIÓ DEL VIRUS:

La primera fase és la adsorció que consisteix en la unió del virus a la superfície de la cèl·lula la qual cosa va a estar determinada per la presència dels receptors adequats, aquestos receptors als que s’uneix són receptors d’heparan sulfat BoHV i SuHV-1, segons alguns experiments que s’han realitzat.

Després ve la fase de la penetració en la que la nucleocàpsida entra al citoplasma, el tegument que rodeja la nucleocàpsida en arribar a la membrana nuclear s’uneix a aquesta i el DNA víric entra en el nucli.

Ací ús pose l’enllaç a un vídeo que esquematitza la unió i la penetració , tot i que es per al virus de l’ herpes simple, també és vàlid per al virus que estem tractant ja que pertanyen al mateix grup i el mecanisme d’infecció i molt semblant.http://darwin.bio.uci.edu/~faculty/wagner/hsvbinding.html

A continuació ve la fase de síntesi del material genètic i de les proteïnes:

Cal assenyalar una característica del genoma d’aquest virus i és la presència de tres classes de proteïnes que es necessiten per a la producció del virus madur. Per tant podem distingir 3 etapes en la transcripció:

  • Transcripció de gens primerencs: aquests estan involucrades en la síntesi de les proteïnes primerenques i a més promouen la transcripció dels gens mitjans.
  • Transcripció dels gens mitjans: estan implicats en la síntesi de les proteïnes mitjanes que poden estar implicades en la replicació del DNA (inclouen a la DNA polimerasa i als factors de transcripció).
  • Transcripció de gens tardans: donen lloc a proteïnes tardanes que són les proteïnes estructurals del virus . la síntesi d’aquestes proteïnes comença després de la síntesi del DNA.

El RNA de l’ herpes es transcriu a RNA per una enzima cel·lular (RNA polimerasa depenent de RNA ) en aquestos virus és possible ja que són virus de DNA però en el cas dels virus de RNA les RNA polimerases de la cèl·lula hoste no són capaces de fer-ho ja que necessiten una cadena motlle de DNA per a sintetitzar RNA i per tant en aquest cas els virus porten RNA replicases junt amb el seu material genètic.

Però el mecanisme de la transcripció dels gens tot i dur-se a terme per una RNA polimerasa cel·lular depèn de factors tant del nucli de la cèl·lula com de proteïnes codificades per el virus. Aquest control de RNA m viral i per tant la síntesi de proteïnes virals, determinarà di la infecció es traduirà en la producció de noves partícules del virus i la lisi cel·lular (cicle lític) o si per contra es tractarà  d’un cicle lisogènic. Si la transcripció es dóna més enllà dels gens primerencs  es donarà la infecció lítica.

Un altra característica del virus de l’ herpes es que codifiquen la seua pròpia DNA polimerasa depenent de DNA.

Com a pas final es dóna l’assemblatge i la sortida de la cèl·lula hoste: en aquest pas l’assemblatge de la nucleocàpsida es dóna en el nucli i es dóna la gemmació a través de la làmina interna de la membrana nuclear que ha esta modificada per la inserció de les glicoproteïnes de l’ herpes, finalment el virus surt de la cèl·lula a través de la via d’exocitosi o pot gemmar a través de la membrana plasmàtica (mirar figura continua).  Ací teniu un vídeo que esquematitza molt bé l’encapsulació i la sortida del nucli  http://darwin.bio.uci.edu/~faculty/wagner/encap.html i aquest mostra la sortida de la cèl·lula per exocitosi http://darwin.bio.uci.edu/~faculty/wagner/release.html.

En el cas de que es done el cicle lisogènic el que ocorre és que el genoma del virus es replica en tàndem amb el genoma de l’hoste sense matar-lo, utilitzant la maquinària de replicació de la cèl·lula hoste.

Informació extreta de:

http://pathmicro.med.sc.edu/virol/herpes.htm

http://viralzone.expasy.org/all_by_species/179.html

General

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 10 11 ?