FÀRMACS TRACTAMENT VARICEL•LA ZÒSTER:

L’ACICLOVIR és el primer nucleòsid purínic sintètic amb una activitat in vitro i in vivo  inhibitòria dels virus herpes humans incloent el virus herpes simple tipus 1 (VSH-1) i 2 (VSH-2), virus zòster de la varicel·la (VVZ), virus de Epstein- Barr (VBE) i citomegalovirus (VMC). En els cultius de cèl·lules, l’aciclovir mostra la major activitat front al VSH-1 seguits del VSH-2, VVZ, VBE i VMC.

L’acció inhibitòria d’aciclovir és molt selectiva per aquestos virus. L’enzim timidina kinasa (TK) de les cèl·lules normals no infectades no és substrat per l’aciclovir. No obstant això, l’enzim TK viral , codificat pels virus sensibles converteix l’aciclovir en un nucleòtid anàleg (semblant a la guanosina)  l’aciclovir monofosfat. Aquest monofosfat és posteriorment convertit en difosfat per una guanilat kinasa i a trifosfat per altres enzimes (les dos últimes fosforilacions es donen per kinases del propi hostatger). L’aciclovir trifosfat interfereix en la DNA- polimerasa dels virus inhibint la seua replicació.

Encara que l’aciclovir trifosfat també inhibeix la DNA- polimerasa cel·lular, ho fa en menor grau que en el cas de la polimerasa viral. In vitro, l’aciclovir trifosfat s’incorpora a cadenes de DNA en creixement mitjançant la DNA – polimerasa viral i en menor grau per la DNA polimerasa cel·lular. Quan açò ocorre, la cadena de DNA queda interrompuda.

No s’ha determinat la relació quantitativa entre la susceptibilitat de l’aciclovir in vitro i la resposta clínica en els humans. Els resultats dels tests de sensibilitat, expressats com concentració de fàrmac requerida per a inhibir en un 50% el creixement dels virus en un cultiu cel·lular  (ID50) varien molt depenent de l’assaig realitzat.

Existeixen compostos derivats d’aciclovir: valaciclovir i famciclovir, l’espectre i mecanisme d’acció  dels quals són semblants al fàrmac original, però amb millor biodisponibilitat, la qual cosa permet l’ús en menors dosis i major espaiament.

http://www.findrxonline.com/medicina-archivos/aciclovir.html

Abarca, Katia (2004). «Varicela: Indicaciones actuales de tratamiento y prevención». Revista chilena de infectología21 (S1). 0716-1018 , S20-S23.

General

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 2 9 ?